Zubní laboratoř

Náplň práce

Celá šíře zub­ních náhrad spo­jená s den­tál­ními implan­táty, kla­sické fixní a sní­ma­telné pro­te­tické náhrady včetně gin­gi­vál­ních a obli­čejo­vých epitéz.

Pou­ží­vané materiály

Mate­ri­ály stan­dardní, mate­ri­ály s ohle­dem na aler­gické paci­enty — Fle­xite, silikon,estetické mate­ri­ály — keramika.

Výzkumné zamě­ření

Pro­te­tické ošet­ření poo­pe­rač­ních a poúra­zo­vých stavů.