Záchovná stomatologie

NÁPLŇ PRÁCE

Odd. záchovné sto­ma­to­lo­gie se zabývá pre­vencí, dia­gnos­ti­kou a tera­pií zub­ního kazu a jeho kom­pli­kací (endo­don­tické ošet­ření) u stá­lých zubů. Dále se zabývá este­tic­kými korek­cemi tvaru zubů např. po skon­čené fixní orto­don­tické léčbě, běle­ním zubů (vněj­ším i vnitř­ním), pre­pro­te­tic­kými dostav­bami devi­ta­li­zo­va­ných zubů pomocí sklo­vlák­no­vých čepů a kompozitu.

Dle moder­ních pro­to­kolů rov­něž ošet­řu­jeme nej­růz­nější typy úrazů zubů. (zlo­me­niny korunky, sublu­xace a luxace zubů)

Ve výpl­ňové tera­pii pou­ží­váme nej­mo­der­nější plas­tické výpl­ňové mate­ri­ály. (kom­po­zit, sklo­i­no­merní cement, amal­gám) Při jejich zho­to­vení dodr­žu­jeme dopo­ru­čené nej­mo­der­nější protokoly.

V endo­don­tické a reen­do­don­tické tera­pii koře­no­vých kanálků pou­ží­váme ope­rační mik­ro­skop, spe­ci­ální počí­ta­čem řízené endo­mo­tory, apexlo­ká­tor, nikl-titanové koře­nové rotační nástroje, elek­tro­kau­ter, spe­ci­ální pre­pa­rační ultra­zvu­kové kon­covky, k defi­nitv­nímu plnění koře­no­vých kanálků pou­ží­váme kon­den­zační metody (late­rální kon­den­zace guta­perči, ver­ti­kální kon­den­zace guta­perči, zahřátá guta­perča na plas­to­vém nosiči), na odd. máme vlastní intra­o­rální rtg pří­stroj, apli­ku­jeme moderní endo­chi­rur­gické pro­to­koly (mik­ro­chi­rur­gická resekce koře­no­vého hrotu či úzá­věr iatro­genní perforace).

Po dohodě s lůž­ko­vým odd. KÚČOCH VFN a 1.LF UK jsme schopni na ope­rač­ním sále v ome­ze­ném počtu ošet­řo­vat men­tálně posti­žené paci­enty, paci­enty s iatro­fo­bií a paci­enty se sil­ným dávi­vým reflexem v cel­kové anestezii.