Všeobecná stomatologie a diagnostika

Oddě­lení posky­tuje kom­plexní péči na úrovni vše­o­becné sto­ma­to­lo­gie a je kli­nic­kou základ­nou pro Oddě­lení pro kli­nický a expe­ri­men­tální výzkum a Oddě­lení ústní biologie.

Hlavní čin­nosti oddě­leni je pre­ven­tivně pro­fy­lak­tická. Posky­tuje pora­den­skou a kon­zi­li­ární čin­nost nave­nek s pou­ži­tím nein­va­zivní detekce zub­ního kazu a 3D rent­ge­no­lo­gic­kých zob­ra­zo­va­cích tech­nik. Pro­vádí skrí­nin­gová vyšet­ření mik­ro­bi­ál­ního rizika zvý­šené kazi­vosti a pufro­va­cích vlast­ností sliny.

Sou­části oddě­leni je také pra­co­viště „Mik­ro­sko­pické a robo­tické sto­ma­to­lo­gie„ , která se zabývá tera­pii zubů pomocí ope­rač­ního mik­ro­skopu a jejich jed­no­fá­zo­vou rekon­strukci tech­no­lo­gií CAD/CAM.

Dále se na oddě­leni pro­vádí široká škála výkonů chi­rur­gic­kého cha­rak­teru men­šího roz­sahu, včetně ošet­řeni pomocí den­tál­ních implantátů.

Podílí se jak na pre­gra­du­ál­ním, tak na post­gra­du­ál­ním vzdě­lá­vání zub­ních lékařů a také posky­tuje mož­nost absol­vo­vání prázd­ni­no­vých kli­nic­kých praxí. Na oddě­leni se rov­něž rea­li­zují různé výzkumné projekty.