Protetická stomatologie

Náplň práce

 • Este­tická a funkční rekon­strukce chrupu s vyu­ži­tím moder­ních mate­ri­álů (bez­ko­vová sanace, celokeramika)
 • Ošet­ření  defektů  chrupu s den­tál­ními implantáty
 • Ve spo­lu­práci s dal­šími oddě­le­ními pro­te­tické ošet­ření v cel­kové anestezii
 • Pro­te­tická  rekon­strukce  roz­sáh­lých defektů v oblasti hlavy (obtu­rační zubní náhrady, epitézy)
 • Kon­zi­li­ární a posud­ková činnost
 • Pořá­dání odbor­ných kurzů a školení
 • Výuka pro­te­tické sto­ma­to­lo­gie – pre­gra­du­ální i postgraduální

Výzkumné zamě­ření

 • Stu­dium bio­me­cha­niky tem­po­ro­man­di­bu­lár­ního  sklou­bení a žvý­ka­cích svalů
 • Rekon­strukce defektů měk­kých i tvr­dých tkání obli­čejo­vými epitézami
 • Zlep­šení kva­lity života u onko­lo­gicky nemoc­ných v maxi­lo­fa­ci­ální oblasti
 • Kom­pa­ti­bi­lita den­tál­ních mate­ri­álů s moder­ními vyšet­řo­va­cími a tera­pe­u­tic­kými  metodami
 • Spo­lu­ře­ši­tel­ství  výzkumný ch pro­jektů zamě­ře­ných na orální zdraví

Spe­ci­a­li­zo­vaná implan­to­lo­gická poradna

 • Kon­zul­tace týka­jící se vyu­žití den­tál­ních implantátů
 • Posu­zo­vání stavu dutiny ústní a defektů chrupu pro ošet­ření s den­tál­ními implantáty
 • Následné pro­te­tické ošet­ření chrupu se zave­de­ním implantátů
 • Sídlo - Fakultní polikli­nika VFN, Kar­lovo nám. 32, pro­te­tické oddě­lení,  4.patro, č.dv. 4.39
 • Ote­ví­rací doba Pon­dělí, 14.00 – 15.30 hod.
 • Vedoucí — Doc. MUDr. Hana Hubál­ková, Ph.D.
 • Objed­ná­vání - sestra Růžena Žáková, , tel: 22496 6646