Preklinické zubní lékařství

Náplň práce

  • teo­re­tická a prak­tická výuka stu­dentů I.a II. roč­níku magis­ter­ského stu­dia zub­ního lékařství
    1. teo­re­tická  výuka se zamě­řuje na ana­to­mii a mor­fo­lo­gii zubů, základy zub­ního lékař­ství  kon­zer­vač­ního, dět­ského, pro­te­tiky, den­to­al­ve­o­lární chi­rur­gie, orto­don­cie, paro­don­tologie, rent­ge­no­lo­gie a prevence
    2. prak­tické doved­nosti a návyky stu­denti zís­ká­vají pře­de­vším ve fan­to­mové učebně na simu­lá­to­rech hlavy a ústní dutiny, které umož­ňují  maxi­málně při­blí­žit ošet­ření v ústech paci­enta a čás­tečně i v zubní ordinaci
  • pří­prava výu­ko­vých pomůcek
  • celo­ži­votní  vzdě­lá­vání  pracovníků