Pedostomatologie

Náplň práce

  • dia­gnos­tika a tera­pie cho­rob zubů a ostat­ních tkání ústní dutiny u paci­entů do 18 let věku, v ome­zené míře i paci­entů se spe­ci­ál­ními potřebami
  • ošet­řo­vání dětí v ­se­daci při vědomí a v cel­kové anestézii
  • ošet­ření poruch mine­ra­li­zace chrupu pre­pa­ráty na bázi CPP-ACP

 Výzkumné zaměření

  • pilotní stu­die ve spo­lu­práci s IKEM  na ošet­ření dětí s vyšší hla­di­nou den­tální úzkosti v poten­co­vané sedaci při vědomí
  • ošet­ření dětí psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kými postupy a růz­nými vari­an­tami sedací při vědomí dle hla­diny den­tální úzkosti
  • antro­po­lo­gická stu­die pro­ře­zá­vání stá­lých zubů