Parodontologie

Náplň práce

  • Oddě­lení paro­don­to­lo­gie jako sou­část Ústavu kli­nické a expe­ri­men­tální sto­ma­to­lo­gie 1. LF UK a VFN se zabývá pre­vencí, dia­gnos­ti­kou a léč­bou one­moc­nění pod­půr­ného apa­rátu zubů (paro­dontu), dále zde pro­bíhá pre­gra­du­ální výuka stu­dentů zub­ního lékař­ství, vše­o­bec­ného lékař­ství a post­gra­du­ální výuka lékařů v rámci spe­ci­a­li­zační pří­pravy ČSK – prak­tický zubní lékař parodontolog.
  • Sou­částí oddě­lení je ambu­lance pro one­moc­nění sliz­nice dutiny ústní, jejíž spe­ci­a­li­zací je dia­gnos­tika a léčba one­moc­nění sliz­nice dutiny ústní.  

Výzkumná čin­nost

  • Zamě­ření je ori­en­to­váno na stu­dium kore­lace paro­don­tál­ních pato­genů a sys­té­mo­vých onemocnění.
  • Na stu­dium fokální infekce den­tál­ního původu
  • Na oddě­lení pra­cují dva stu­denti v Ph.D. programu