Ortodoncie

Náplň práce

dia­gnos­tika a tera­pie ano­mál­ního posta­vení, počtu a tvaru zubů, mezi­če­list­ních vztahů, obli­čejové deformace

Hlavní oblasti zájmu

  1.  léčba ske­le­tál­ních ano­má­lií, kom­bi­no­vaná orto­don­ticko chi­rur­gická spo­lu­práce ve spo­jení s maxi­lo­fa­ci­ální chi­rur­gií — výzkum metody sur­gery first (gran­tová podpora)
  2. moderní zob­ra­zo­vací metody v orto­don­cii (CBCT)
  3. retence a sta­bi­lita orto­don­tické léčby (gran­tová podpora)