Orální epidemiologie a prevence

Výzkumná čin­nost

Oddě­lení orga­ni­zuje epi­de­mi­o­lo­gická šet­ření uka­za­telů orál­ního zdraví a potřeby ošet­ření u vybra­ných věko­vých kate­go­rií popu­lace, shro­maž­ďuje, sta­tis­ticky zpra­co­vává a inter­pre­tuje data. Pro­vádí stu­die vlivu beha­vi­o­rál­ních a soci­ál­ních fak­torů na orální zdraví se zvlášt­ním zamě­ře­ním na postoje rodičů ke stavu chrupu jejich dětí, k pre­ven­tiv­ním opat­ře­ním a k sys­te­ma­tické sto­ma­to­lo­gické péči. Dále pro­vádí výzkum expo­zice dět­ského orga­ni­zmu flu­o­ridu z při­ro­ze­ných potra­vo­vých zdrojů a při lokální a sys­té­mové apli­kaci flu­o­ri­do­vých pre­ven­tiv­ních prostředků.

Zajiš­ťuje kon­zi­li­ární čin­nost v meto­do­lo­gii epi­de­mi­o­lo­gic­kých a kli­nic­kých stu­dií v oboru sto­ma­to­lo­gie a v mezi­o­bo­ro­vém měřítku.

Výu­ková činnost

V pre­gra­du­ální výuce ve stu­dij­ním pro­gramu Zubní lékař­ství zajiš­ťuje výuku před­mětu Pre­ven­tivní zubní lékař­ství for­mou před­ná­šek, semi­nářů a prak­tic­kých cvičení.

V dok­tor­ském stu­dij­ním pro­gramu v bio­me­di­cíně zajiš­ťuje ško­li­tel­skou čin­nost pro stu­denty, kteří mají zájem o spo­lu­práci při řešení pro­jektů, spa­da­jí­cích do téma­tic­kého rámce výzkumné čin­nosti oddělení.

Kli­nická činnost

Pra­cov­níci oddě­lení posky­tují pora­den­skou čin­nost k inten­ziv­ním pre­ven­tiv­ním a pro­fy­lak­tic­kým opat­ře­ním pro rodiče dětí se zvý­še­ným rizi­kem zub­ního kazu a pro zubní lékaře kon­zi­li­ární čin­nost v otáz­kách expo­zice popu­lace fluoridu.