Oddělení pro klinický a experimenální výzkum

Cen­t­rum pro dia­gnos­tiku a tera­pii nežá­dou­cích účinků den­tál­ních mate­ri­álů, spe­ci­álně den­tál­ních sli­tin.
Pra­cov­níci oddě­lení posky­tují pora­den­skou čin­nost na výše uve­dené téma. V rámci kli­nic­kých vyšet­ření se pro­vádí i měření gal­va­nic­kých proudů a napětí v dutině ústní. Na výzkum­ných téma­tech se podílí také stu­denti post­gra­du­ál­ního dok­tor­ského stu­dia bio­me­di­cíny. Pro­ble­ma­tika je před­ná­šena v rámci pre­gra­du­ál­ního výuky ve stu­dij­ním pro­gramu Zubní lékař­ství na před­náš­kách a semi­ná­řích v před­mětu Pre­ven­tivní zubní lékařství.