Mikroskopická a robotická stomatologie

Oddě­lení je spe­ci­a­li­zo­váno na tera­pii zubů pomocí ope­rač­ního mik­ro­skopu a jejich jed­no­fá­zo­vou rekon­strukci tech­no­lo­gií CAD/CAM. Další zamě­ření je na pre­venci vzniku zub­ního kazu a one­moc­nění závěs­ného apa­rátu zubů a dia­gnos­tiku pomocí digi­tální radi­o­vi­zi­o­gra­fie a tech­no­lo­gie Cone Beam Com­pu­ted Tomo­gra­phy (CBCT).

Ordi­nace byla pře­su­nuta sem www.michaldudek.cz