Laboratoř ústní biologie

ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE A PROVÁDĚNÉ METODY

Labo­ra­toř pro ústní bio­lo­gii slouží pro výzkum v oblasti orální mik­ro­bi­o­lo­gie, his­to­lo­gic­kého zpra­co­vání pre­pa­rátů a pro imu­no­lo­gický výzkum.

Labo­ra­toř je labo­ra­toří výzkum­nou, nepro­bíhá v ní rutinní dia­gnos­tický labo­ra­torní pro­voz. Labo­ra­toř slouží též jako výu­ková labo­ra­toř pro pre­gra­du­ální stu­denty Pří­ro­do­vě­decké fakulty UK, oboru imu­no­lo­gie a pro stu­denty post­gra­du­ál­ního dok­tor­ského stu­dia bio­me­di­cíny. Odborné stáže v labo­ra­toři vyko­ná­vají i stu­denti Far­ma­ceu­tické fakulty UK a Vyšší odborné školy zdravotní.

MIK­RO­BI­O­LO­GICKÉ METODY

Bar­vení bak­te­rií podle Grama, Iden­ti­fi­kace a kul­ti­vace sku­piny mik­ro­or­ga­nismů, Izo­lace DNA, Metoda kva­li­ta­tiv­ního PCR, Metoda elek­tro­fo­rézy v aga­ró­zo­vém gelu, Restrikční ana­lýza DNA

HIS­TO­LO­GICKÉ METODY

Zpra­co­vání měk­kých tkání, Zpra­co­vání tvr­dých tkání, Zpra­co­vání tkání pro vyšet­ření ultrastruk­tury v elek­tro­no­vém mikroskopu

IMU­NO­LO­GICKÉ METODY

Test Melisa® pro sta­no­vení reakce pře­cit­li­vě­losti na kovové den­tální a implan­tační mate­ri­ály, Sepa­race mono­nuk­le­ár­ních buněk a jejich bak­te­ri­ální sti­mu­lace, Sta­no­vení IgA pro­ti­lá­tek proti heat shock pro­tei­nům, INT test , Sta­no­vení sekreč­ního IgA, IgA 1 a lysozymu ve sli­nách, Sta­no­vení kon­cen­t­race cyto­kinů v super­na­tan­tech buněč­ných kultur