Laboratoř pro výzkum vlastností materiálů

Výzkumná čin­nost

Labo­ra­toř je zamě­řena na stu­dium vlast­ností, struk­tury a dlou­ho­dobé odol­nosti mate­ri­álů pro zubní lékař­ství. Pro tuto čin­nost je labo­ra­toř vyba­vena řadou spe­ci­ál­ních pří­strojů (svě­telné mik­ro­skopy, ske­no­vací elek­tro­nový mik­ro­skop, uni­ver­zální zku­šební pří­stroj, mik­ro­tvr­do­měr a další), které umož­ňují sle­do­vat mecha­nické vlast­nosti těchto mate­ri­álů, jejich vnitřní struk­turu, či lomové cho­vání. Mezi hlavní témata výzkumu patří odol­nost adhez­ního spoje zubní tkáň-kompozitní mate­riál či kompozit-kompozit, stu­dium vlivu para­me­trů poly­me­rač­ních lamp na roz­sah poly­me­race moder­ních kom­po­zit­ních mate­ri­álů nebo hod­no­cení pro­tek­tiv­ního účinku pří­pravků ústní hygi­eny. Výkonné expe­ri­men­tální vyba­vení umož­ňuje par­ti­ci­paci labo­ra­toře při tes­to­vání sto­ma­to­lo­gic­kých mate­ri­álů v akre­di­to­vané Zku­šební labo­ra­toři pro den­tální mate­ri­ály VFN-ÚkES č. 1250.

Výu­ková činnost

V labo­ra­toři jsou orga­ni­zo­vány prak­tické kurzy zamě­řené na vlast­nosti sto­ma­to­lo­gic­kých mate­ri­álů, nava­zu­jící na témata semi­nářů stu­dij­ního pro­gramu Zubní lékař­ství. Pra­cov­níci labo­ra­toře se též podí­lejí na výuce Pre­ven­tivního zub­ního lékař­ství a působí jako ško­li­telé dok­tor­ského stu­dij­ního pro­gramu biomedicíny.