Akreditované činnosti

Kli­nické hod­no­cení sto­ma­to­lo­gic­kých zdra­vot­nic­kých pro­středků podle dostupné odborné lite­ra­tury, tech­nické doku­men­tace a dal­ších doku­mentů, ově­řu­jí­cích jejich bez­pečné pou­žití při posky­to­vání zdra­votní péče v sou­ladu s urče­ným úče­lem pou­žití sta­no­ve­ným výrob­cem, odpo­ví­da­jící poža­dav­kům zákona č. 123/2000 Sb., o zdra­vot­nic­kých pro­střed­cích, ve znění poz­děj­ších předpisů.

Fyzikálně-mechanické zkoušky den­tál­ních mate­ri­álů, pro­vá­děné ve Zku­šební labo­ra­toři pro den­tální mate­ri­ály VFN-ÚKES (dále ZL), která je od roku 2000 akre­di­to­vaná Čes­kým insti­tu­tem pro akre­di­taci, o.p.s. Pou­ží­vané zku­šební postupy odpo­ví­dají mezi­ná­rod­ním ISO nor­mám, pře­vza­tým do čes­kého sys­tému tech­nic­kých norem. Hlav­ním doku­men­tem sys­tému řízení kva­lity ZL je Pří­ručka kva­lity, posky­tu­jící věro­hodný popis všech čin­ností a pro­ka­zu­jící ve smyslu mezi­ná­rodně respek­to­vané normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 způ­so­bi­lost k nezá­vis­lému zkou­šení, které uspo­ko­juje poža­davky zákaz­níků i řídi­cích a kon­t­rol­ních orgánů.

V rámci hlavní náplně a daného vyba­vení pro­vá­dějí pra­cov­níci zku­šební labo­ra­toře ve stej­ném sys­tému řízení i nea­kre­di­to­vané zkoušky, což zaru­čuje potřebný stan­dard pro­ve­dení a spo­leh­li­vost dosa­že­ných výsledků. K dal­ším čin­nos­tem patří pře­klady tech­nic­kých norem z oboru sto­ma­to­lo­gie, odborné pře­klady návodů k pou­žití den­tál­ních mate­ri­álů a rov­něž i kon­zul­tační a pora­den­ské služby, týka­jící se této oblasti.