Poskytování CBCT vyšetření

Na pra­co­višti je možné poři­zo­vat tří­di­men­zi­o­nální rent­ge­nové vyšet­ření zubů a kostí hlavy tech­no­lo­gií Cone Beam Com­pu­ted Tomo­gra­phy (CBCT).

Je možné selek­tivně vybí­rat veli­kost zob­ra­zo­vané oblasti — viz schéma Field of View (FOV)

  • od 5x5 cm s vyso­kým roz­li­še­ním  pro endo­don­tické a izo­lo­vané implan­to­lo­gické účely
  • přes 8x810x10 cm pro mno­ho­četné implan­tace v obou čelistech
  • až po 17x13,5 cm pro maxi­mální zob­ra­zení obli­čejo­vého ske­letu

For­mu­láře

Návody na ovlá­dání pro­hlí­žeče CBCT skenů na vašem počí­tači (ang­lické webináře)

Více infor­mací Vám poskytne
MUDr. Michal Dudek, Ph.D.