Pečetění fisur

Peče­tění fisur je metoda ošet­ření zubů, která chrání žvý­kací plo­chy sto­li­ček (molárů) a tře­no­vých zubů (pre­mo­lárů) před vzni­kem kazu.

Metoda spo­čívá v zalití rýh a pro­hlubní na žvý­ka­cích plo­chách zubů pomocí výpl­ňo­vého mate­ri­álu a tudíž zabrá­nění pří­stupu bak­te­rií a jejich toxic­kých pro­duktů, které vytvá­řejí zubní kaz.

Peče­tění fisur je vodné pro­vá­dět zejména u dětí s vyso­kým rizi­kem vzniku kazu a dále u dospě­lých na zubech moud­rosti (tře­tích molá­rech), které jsou, z důvodu špatně dostup­ného umís­tění, často nedo­sta­tečně čištěny.

Peče­tění fisur můžeme dělit podle pou­žité tech­niky pre­pa­race:

  • prosté peče­tění — očiš­těný povrch zubu se zalije výpl­ňo­vým materiálem
  • roz­ší­řené peče­tění — povrch zubu se mini­málně inva­zivně pre­pa­ruje rotač­ními nástroji či pre­pa­rační pís­ko­vač­kou za úče­lem zvý­šení pev­nosti vazby výpl­ňo­vého mate­ri­álu na tvrdé zubní tkáně

a dále podle pou­ži­tého výpl­ňo­vého materiálu:

  • peče­tění sklo­i­o­no­mer­ním cemen­tem — pou­žití tohoto mate­ri­álu je vhodné zejména u dětí, neboť není nutné zajis­tit přísně suché pra­covní pole a ošet­ření lze pro­vá­dět rela­tivně rychle. Přes­tože sklo­i­o­no­merní mate­riál je méně mech­na­nicky odolný než kom­po­zitní mate­riál a časem se vyla­muje, je možné jej při pra­vi­del­ných kon­t­ro­lách obno­vo­vat. Pro snad­nou kon­t­rolu peče­tí­cího mate­ri­álu je vhodné pou­ží­vat barevné sklo­i­o­no­merní cementy. Výho­dou sklo­i­o­no­meru je, že uvol­ňuje flu­o­ri­dové ionty, které se mohou inte­gro­vat do vyzrá­va­jící sklo­viny dočas­ných i stá­lých zubů dět­ského paci­enta a pod­po­ro­vat tak její mineralizaci.
  • peče­tění kom­po­zit­ním mate­ri­á­lem — mate­riál je velmi mecha­nicky odolný a slouží dlou­hou dobu bez vyla­mo­vání, avšak jeho apli­kace je poměrně tech­no­lo­gicky náročná. Hlav­ním kri­té­riem dlou­ho­dobé úspěš­nosti je udr­žení suchého pra­cov­ního pole při „vle­po­vání“ mate­ri­álu na tvrdé zubní tkáně.

Přes­tože dle výše jme­no­va­ných dělení lze vytvo­řit cel­kem čtyři kom­bi­nace, v praxi se nej­čas­těji pou­žívá prosté peče­tění oběma výše zmí­ně­nými mate­ri­ály viz. Gale­rie.

Ve spe­ci­ál­ních pří­pa­dech jako např. peče­tění zubů moud­rosti dospě­lých je však vhodné zvo­lit nej­více dlou­ho­době odol­nou tech­niku rozší­řené peče­tění fisur kom­po­zit­ním mate­ri­á­lem viz. Gale­rie.

MUDr. Michal Dudek, Ph.D.