Milan Tomka obhájil titul Ph.D.

S radostí ozna­mu­jeme, že MUDr. Milan Tomka dne 23.9.2013 obhá­jil titul Ph.D.
Téma: Půso­bení kovů v dutině ústní
Ško­li­telka: prof. MUDr. Jar­mila Pro­cház­ková, CSc.
Foto­gra­fie z prů­běhu obha­joby: