Michal Dudek obhájil titul Ph.D.

S radostí ozna­mu­jeme, že MUDr. Michal Dudek dne 29.5.2013 obhá­jil titul Ph.D.

TémaVliv pro­středí s koroz­ním účin­kem na dlou­ho­do­bou sta­bi­litu adhez­ního spoje mezi sklo­vi­nou, den­ti­nem a kom­po­zit­ními mate­ri­ály

Ško­li­tel: RNDr. Pavel Bradna, CSc.

Foto­gra­fie z prů­běhu obha­joby:

 

Podě­ko­vání dok­to­randa:
Děkuji před­nostce Ústavu kli­nické a expe­ri­men­tální sto­ma­to­lo­gie 1. LF UK a VFN v Praze, prof. MUDr. Janě Duš­kové, DrSc., MBA, za vytr­va­lou pod­poru během post­gra­du­ál­ního studia.

Děkuji svému ško­li­teli, RNDr. Pavlu Brad­novi, CSc., za meto­dic­kou pomoc při kon­ci­po­vání mé práce, při pub­li­kaci díl­čích výsledků a jejich pre­zen­taci na zahra­nič­ních a domá­cích odbor­ných kon­fe­ren­cích a sym­po­zi­ích. Zejména mu však chci podě­ko­vat za sou­stavné vedení v labo­ra­torní práci při stu­diu dlou­ho­dobé odol­nosti adhez­ního spoje.
Zvlášt­ním díkem jsem zavá­zán prof. MUDr. Zdeňku Brou­ka­lovi, CSc.Ing. Vlastě Fia­lové, CSc., za kon­t­rolu pub­li­ko­va­ných textů.