Pozvánka na přednášku

Ústav kli­nické a expe­ri­men­tální sto­ma­to­lo­gie zve stu­denty 4. a 5. roč­níku na mimo­řád­nou před­nášku MUDr. Richarda Dvořáka

Inha­lační anal­go­se­dace v ordi­naci stomatologa

16. dubna 2013 v 8.00 hodin v Poslu­chárně ÚKES, Kate­řin­ská 32, Praha 2