Návštěva ze Švédska

Na návštěvě 1.lékařské fakulty byli švéd­ští lékaři. A velmi se jim zde líbilo, což dokládá děkovný dopis viz níže.

Svedove1

Dobrý den paní pro­fe­sorko Duškova!

Zdra­vím teď už ze Švédska.

Chtěla bych Vám moc podě­ko­vat, ze jste nám umož­nila návštěvu u Vás.  Moji kole­gové byli naprosto nad­šeni a až eufo­ričtí z návštěvy v Praze. Byli jsme tak mile při­jati a paní Irenka Pip­ková se nám fan­tas­ticky věno­vala. Také ostatní kole­gové byli na nás moc milí.

Máte moc hezkou školu na vysoké úrovni a máte se čím chlubit!

Někteří z mých kolegu byli v Praze poprvé a neve­řili vlast­ním očím, jak je to krasné město. Mys­lím, ze se budou rádi vracet.

Dou­fám, že také při­je­dete k nám a my Vám budeme moci uká­zat, jak to zase „vaříme“ tady u nás.

Moc Vás i za své kolegy srdečně zdravím!

Jana Javůrek