Vítáme Vás na nových strán­kách a dou­fáme, že se Vám budou líbit. Svůj dojem, nápady jak stránku vylep­šit, obje­vené chyby pro­sím posí­lejte na

Zrušení pracoviště ÚKES
29. 8. 2014

Ústav kli­nické a expe­ri­men­tální sto­ma­to­lo­gie byl ke dni 1.9.2014 zrušen.

Inovace studijního programu Zubní lékařství
20. 8. 2014

Zde nalez­nete infor­mace o pro­jektu Ino­vace stu­dij­ního pro­gramu Zubní lékař­ství na 1. LF UK Praha CZ.2.17/3.1.00/36227 více info: http://ukes.cz/oppa

Publikace ke stažení
19. 7. 2014

Zde nalez­nete odkaz na některé naše —  pub­li­kace ke sta­žení (PDF)

Den Výzkumných Prací 2014
10. 6. 2014

Dne 6.6.2014 pro­běhla na půdě ÚKES kon­fe­rence Den Výzkum­ných Prací 2014. Pro­gram ke sta­žení (PDF)

Adéla Roubíčková obhájila titul Ph.D.
24. 11. 2013

S radostí ozna­mu­jeme, že MUDr. Adéla Roubíč­ková dne 13.11.2013 obhá­jila titul Ph.D. Téma: Dlou­ho­dobá odol­nost okra­jo­vého uzá­věru kom­po­zit­ních výplní v pro­středí se zvý­še­ným koroz­ním rizi­kem Ško­li­tel: RNDr. Pavel Bradna, CSc.

Poskytování CBCT vyšetření
28. 9. 2013

Na pra­co­višti je možné poři­zo­vat tří­di­men­zi­o­nální rent­ge­nové vyšet­ření zubů a kostí hlavy tech­no­lo­gií Cone Beam Com­pu­ted Tomo­gra­phy (CBCT). Je možné selek­tivně vybí­rat veli­kost zob­ra­zo­vané oblasti — viz schéma Field of View (FOV) od 5x5 cm s vyso­kým roz­li­še­ním  pro endo­don­tické a izo­lo­vané implan­to­lo­gické účely přes 8x8 a 10x10 … celý text »

Milan Tomka obhájil titul Ph.D.
23. 9. 2013

S radostí ozna­mu­jeme, že MUDr. Milan Tomka dne 23.9.2013 obhá­jil titul Ph.D. Téma: Půso­bení kovů v dutině ústní Ško­li­telka: prof. MUDr. Jar­mila Pro­cház­ková, CSc. Foto­gra­fie z prů­běhu obhajoby:

Pečetění fisur
22. 9. 2013

Peče­tění fisur je metoda ošet­ření zubů, která chrání žvý­kací plo­chy sto­li­ček (molárů) a tře­no­vých zubů (pre­mo­lárů) před vzni­kem kazu. Metoda spo­čívá v zalití rýh a pro­hlubní na žvý­ka­cích plo­chách zubů pomocí výpl­ňo­vého mate­ri­álu a tudíž zabrá­nění pří­stupu bak­te­rií a jejich toxic­kých pro­duktů, které vytvá­řejí zubní kaz. Peče­tění … celý text »

Tomáš Hanzelka obhájil titul Ph.D.
17. 9. 2013

S radostí ozna­mu­jeme, že MUDr. Tomáš Han­zelka dne 17.9.2013 obhá­jil titul Ph.D. Téma: Cone Beam CT ve sto­ma­to­lo­gii: Pohy­bové arte­fakty a jejich redukce Ško­li­tel: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Postup v péči o dětský chrup
14. 9. 2013

Doku­ment ke sta­žení Ofi­ci­ální dopo­ru­čený postup v péči o dět­ský chrup [PDF]

Rozvrh Preventivní zubní lékařství 2
3. 9. 2013

Vyvě­šen roz­vrh před­mětu Pre­ven­tivní zubní lékař­ství 2, v sekci rozvrhy

Den výzkumných prací 2013
3. 6. 2013

Letošní kon­fe­rence Den výzkum­ných prací pro­běhla 7.6.2013. Pro­gram ke sta­žení [PDF] Foto­ga­le­rie z kon­fe­rence [v galerii]

Návštěva ze Švédska
3. 6. 2013

Na návštěvě 1.lékařské fakulty byli švéd­ští lékaři. A velmi se jim zde líbilo, což dokládá děkovný dopis viz níže. Dobrý den paní pro­fe­sorko Duš­kova! Zdra­vím teď už ze Švéd­ska. Chtěla bych Vám moc podě­ko­vat, ze jste nám umož­nila návštěvu u Vás.  Moji kole­gové byli naprosto … celý text »

Michal Dudek obhájil titul Ph.D.
3. 6. 2013

S radostí ozna­mu­jeme, že MUDr. Michal Dudek dne 29.5.2013 obhá­jil titul Ph.D. Téma: Vliv pro­středí s koroz­ním účin­kem na dlou­ho­do­bou sta­bi­litu adhez­ního spoje mezi sklo­vi­nou, den­ti­nem a kom­po­zit­ními mate­ri­ály Ško­li­tel: RNDr. Pavel Bradna, CSc. Foto­gra­fie z prů­běhu obha­joby:   Podě­ko­vání dok­to­randa: Děkuji před­nostce Ústavu kli­nické … celý text »

Pozvánka na přednášku
11. 4. 2013

Ústav kli­nické a expe­ri­men­tální sto­ma­to­lo­gie zve stu­denty 4. a 5. roč­níku na mimo­řád­nou před­nášku MUDr. Richarda Dvo­řáka Inha­lační anal­go­se­dace v ordi­naci sto­ma­to­loga 16. dubna 2013 v 8.00 hodin v Poslu­chárně ÚKES, Kate­řin­ská 32, Praha 2

Rozvrhy protetika
27. 3. 2013

Vyvě­šeny roz­vrhy před­mětů Pro­te­tické zubní lékař­ství 1, Pro­te­tické zubní lékař­ství 2 a Kli­nické zubní lékař­ství pro­te­tické, v sekci rozvrhy

Rozvrh Kariologie
6. 2. 2013

Vyvě­šen roz­vrh povin­ného před­mětu Kari­o­lo­gie, letní semestr 2012/2013, v sekci rozvrhy

Specializovaná implantologická poradna
1. 1. 2013

Čin­nost Kon­zul­tace týka­jící se vyu­žití den­tál­ních implan­tátů Posu­zo­vání stavu dutiny ústní a defektů chrupu pro ošet­ření s den­tál­ními implan­táty Následné pro­te­tické ošet­ření chrupu se zave­de­ním implan­tátů Místo Fakultní polikli­nika VFN, Kar­lovo nám. 32, pro­te­tické odd., 4. patro, č. dv. 4.39 Ter­mín úterý, 14.00 – 15.30 hod. … celý text »

Nové stránky
23. 9. 2012

Nové stránky ÚKES. Stránky ve výstavbě, děku­jeme za pochopení.

Rozvrhy
5. 8. 2011

Roz­vrhy Pre­ven­tivní zubní lékař­ství 2 — zimní semestr 2013/2014 [PDF] Kari­o­lo­gie — letní semestr 2012/2013 [PDF] Pro­te­tické zubní lékař­ství 1 — letní semestr 2012/2013 [PDF] Pro­te­tické zubní lékař­ství 2 — letní semestr 2012/2013[PDF] Kli­nické zubní lékař­ství  pro­te­tické — letní semestr 2012/2013 [PDF]